Klauzula informacyjna RODO

 

INFORMACJA DLA NASZYCH PACJENTÓW

Informujemy, że w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Przychodni „SANA- MED” przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto jest administratorem danych, które od Państwa zbieramy? Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANA-MED” sp. z o.o. PRZYCHODNIA „SANA-MED”, os. Dywizjonu 303 nr 2, 31- 871 Kraków, Polska. tel. (12) 64 70 122, fax. (12) 64 70 746.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane? Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). Na tej samej podstawie przetwarzamy dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej.

Czy został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych? Inspektorem Danych Osobowych jest Jacek Dziedzic, można się z nim skontaktować pod numerem 606 928 600.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane? Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186). Zwykle dokumentacja medyczna jest przechowywana 20 lat od wykonania ostatniego wpisu w dokumentacji.

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom, np. firmom? Państwa dane mogą być ujawnione firmom wykonującym badania specjalistyczne na podstawie zawartej umowy, Narodowemu Funduszowi Zdrowia i innym organom publicznym uprawnionym do informacji, jeżeli tego zażądają.

Czy mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych i do informacji? Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186), a także do poprawiania i uzupełniania danych osobowych. Mogą się Państwo zwrócić o wykonanie kopii dokumentacji medycznej.

Czy mogą Państwo zażądać usunięcia danych lub zabronić ich przetwarzania? Przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o usunięcie danych, wstrzymania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienie ich do innego podmiotu. Niemniej, Przychodnia jest zobowiązana do przestrzegania prawa, które reguluje zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzenia dokumentacji medycznej. Ze względu na obowiązujące prawo, Państwa żądania mogą nie zostać zrealizowane, biorąc pod uwagę nadrzędny obowiązek prawny, ciążący na administratorze danych w podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

Czy mają Państwo prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych? Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej? Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową wykonania usługi.

Czy Państwa dane osobowe będą używane w celach marketingowych? Nie wykorzystujemy danych osobowych pacjentów w celach marketingowych.

Czy Państwa dane będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Czy Państwa dane będą służyły do profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji? Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.